Gäller försäkringen när församlingen genom insatser från frivilliga utför hembesök inom ramen för den diakonala verksamheten?

Ja, olycksfallsförsäkringen gäller för en person som enligt villkoret är tillfällig frivillig oavlönad arbetskraft.

Skulle den frivillige i samband med ett av församlingen organiserat hembesök göra sig skyldig till skadeståndsgrundande handling, kan församlingens ansvarsförsäkring vara tillämplig på samma sätt som om en anställd förorsakat skadan trots att inget formellt anställningsförhållande föreligger. Den skadelidande uppfattar ju den frivillige som en företrädare för församlingen.

Anställd och avlönad personal omfattas däremot inte av olycksfallsförsäkringen i sin tjänsteutövning - här gäller istället sedvanlig arbetsskadeförsäkring vilken inte hanteras genom Kyrkans Försäkring.