Grundpaketet

Kyrkoförsäkring

 Det finns många exempel på skillnader mot försäkringsvillkor som vid en konkret skada kan innebära full ersättning istället för ingen ersättning alls!

Egendomsförsäkring med Allrisk
Det kan vara svårt att upptäcka alla villkorsfördelar i Kyrkans Försäkring eftersom samtliga försäkringsbolags villkor innehåller ett likartat grundskydd. Alla bolags villkor ger ett grundskydd vid skador som brand, vatten, inbrott etc. Dessa skadehändelser omfattas givetvis också av Kyrkans Försäkring.

 • Försäkringen gäller med utökad allriskomfattning. Detta innebär att skadehändelser som inte ingår i det vanliga brand-, vatten-, inbrottsvillkoret kan täckas av försäkringen.
 • Samtliga byggnader utom äldre kyrkor är fullvärdeförsäkrade vilket tar bort risken för underförsäkring.
 • Försäkringen gäller med fullvärde också för inventarier i fullvärdeförsäkrade byggnader.
 • Äldre kyrkor förstariskförsäkras. Med förstarisk menas förenklat; ett fastställt maximalt ersättningsbelopp.
 • Egendomsskyddet följer i hög utsträckning med egendom som flyttas för kortare
 • eller längre tid, exempelvis utlånad egendom.
 • Tomt/kyrkogård omfattas av försäkringen vilket normalt inte ingår i andra försäkringar.
 • Utökat skydd ingår för transporter och utställningar.
 • Säkerhetsföreskrifterna vid inbrottsskada är mer ändamålsanpassade efter kyrkans faktiska verksamhet än konventionella villkor.

Följdskadeförsäkring
Vid en skada är det vanligt att man drabbas av ekonomisk förlust i sin verksamhet till följd av att t ex en byggnad inte kan användas. Alla bolags villkor rymmer därför ett skydd för hyresförlust och extrakostnader för att man ska kunna bedriva verksamheten vidare på alternativt sätt medan det skadade återställs.

 

 • Kyrkans Försäkring omfattar även en generell avbrottsförsäkring, dvs. ett skydd också för ev. täckningsbidragsbortfall efter skada, exempelvis vid ett skadat krematorium.
 • Försäkringen omfattar även epidemiavbrottsskydd för det fall myndighet ingriper i verksamheter med livsmedelshantering i syfte att hindra spridning av smittsam sjukdom.

Ansvarsförsäkring
En ansvarsförsäkring är en försäkring vid skadeståndskrav mot den kyrkliga enheten. I alla bolags villkor finns ett grundskydd för krav till följd av mer traditionell kyrklig verksamhet och som ger ett skydd vid bl.a. allmänt ansvar och produktansvar. Kyrkans försäkring har dessutom utökat omfattningen för att ta hänsyn till kyrkans alltmer diversifierade verksamhet.

Viktigt att observera: När någon ställer ett skadeståndsanspråk mot församlingen så anmäler ni skadan till oss. Vi företräder er i ärendet och förhandlar med kravställaren, om det finns rättslig grund för kravet lämnar vi även skälig ersättning för skadeståndsanspråket.  Det är därför viktigt att man vid en händelse som kan medföra skadeståndsanspråk inte gör några egna utfästelser utan i stället hänvisar till försäkringsbolaget.

Förmögenhetsbrottsförsäkring
Ger ersättning för ekonomisk skada som orsakats till följd av förmögenhetsbrott (förskingring, bedrägeri, stöld eller trolöshet mot huvudman) som arbetstagare gjort sig skyldig till i tjänsten.

Olycksfallsförsäkring
Omfattar alla som deltar i församlingens verksamhet och som drabbas av olycksfallsskada i samband med aktiviteten. Försäkringen gäller även under färd direkt till och från sådan verksamhet. Även besökare inom försäkrade fastigheter omfattas. Försäkringen ersätter även vissa kostnader som kan uppstå utan samband med ett olycksfall. En konfirmand kan t ex drabbas av kostnader för hemtransport och läkemedel i samband med sjukdom under ett konfirmationsläger. Försäkringen gäller i hela världen och utan självrisk.

Rättsskyddsförsäkring inkl. skattemål
Försäkringen ger skydd för församling som kommer i rättslig tvist med annan part och som behöver anlita juridiskt ombud. Försäkringen täcker såväl egna som eventuella motpartskostnader. Försäkringen gäller för såväl civil- som skattemål och ersätter skäliga och nödvändiga ombuds- och rättegångskostnader. Försäkringen gäller exempelvis även för tvist i samband med köp och försäljning av fastighet eller tomträtt.

Sanerings- och Husbocksförsäkring
Gäller vid problem med skadedjur där sanering krävs. Det kan handla om problem med myror eller getingar i en kyrkobyggnad eller annan byggnad som församlingen äger. Vid angrepp av träförstörande skadedjur ersätts skador på hus samt sanering. Skyddet är utökat att omfatta alla typer av skadeinsekter och skadedjur för angrepp i alla typer av lokaler och byggnader.

Transport- och utställning
Ger ersättning för skador eller stöld av försäkrad egendom under transport i egen eller anlitad regi.

Krisförsäkring
Ger ersättning för kristerapi efter traumatisk händelse exempelvis brand, svårt olycksfall med mera i verksamheten. Försäkringen gäller för anställda och deltagare i försäkrad verksamhet. 

Ansvarsförsäkring för förtroendevalda

Tidigare var denna försäkringslösning uppdelad i två separata försäkringar. Vi har förenklat och slagit ihop det till en enda produkt. Försäkringen gäller nu för både;  

 • valda revisorer (lekmannarevisor)
 • styrelseledamot i verksamheten

Tjänstereseförsäkring

En generös tjänsteförsäkring som omfattar sjukdom och olycksfall m.m. för samtliga anställda, förtroendevalda, deltagare i konfirmationsläger, körresor och liknande och övriga som reser på uppdrag av försäkringstagaren. Denna försäkring köper Kyrkans Försäkring av Europeiska ERV.