Vanliga frågor

Försäkringsfrågor

Inbrottsförsäkringen förutsätter normalt att någon med våld brutit sig in i en lokal med godkänt inbrottsskydd. Försäkringen kan dock även gälla om tillträde i lokalen skett med nyckel - men bara om nyckeln i sin tur åtkommits genom inbrott i annan lokal som uppfyller motsvarande inbrottsskyddskrav eller i bostad (som uppfyller inbrottsskyddskrav enligt hemförsäkring). Motsvarande gäller om nyckeln åtkommits genom rån.

Nycklar skall således förvaras i låst lokal eller bostad som uppfyller kraven enligt ovan och nycklar som man bär med sig skall förvaras på ett sådant sätt att de inte kan fråntas på annat sätt än genom rån. För Kyrkans Försäkring gäller avseende lokal minst inbrottsskyddsklass 1.

Om en nyckel stjäls genom rån eller genom inbrott i försäkringslokal eller bostad, som uppfyller våra inbrottsskydd, ersätter vi även låsändringar för dörr, port och fönster till den fastighet som nyckeln tillhör.

För Kyrkans Försäkring gäller en självrisk per skadetillfälle. 

Ja, tavlan är försäkrad. Försäkringen gäller inte bara på ” angivet försäkringsställe" utan också på annan plats än de försäkringsställen som finns angivna i egendomsförteckningen. Försäkringsskyddet följer således automatiskt med egendomen. Flyttas egendomen utanför Europa ska ni anmäla det till oss.

Överstiger värdet av transporterad egendom 20 basbelopp ska det anmälas till oss.  

Om en församling lånar ett konstverk och hänger upp föremålet i de egna lokalerna, är då konstverket automatiskt försäkrat hos den församling där konstverket hängs upp eller måste någon åtgärd vidtas?

Församlingens egendomsförsäkring inkluderar med automatik också ett skydd för annans egendom då försäkringen omfattar all egendom som försäkringstagaren äger, ansvarar för eller åtagit sig att försäkra. Var således noga med att skriftligt dokumentera vad som ni är överens om. Om konstverket har ett högt värde eller kommer att hänga i församlingens lokaler mer permanent, bör anmäla det till oss.

Viktigt att tänka på är också att gällande säkerhetsföreskrifter följs. 

Nej, det krävs inget särskilt bevis för vare sig deltagare i verksamheten eller anställda. För anställda rekommenderas dock att beställa ett resebevis för tjänstereseförsäkringen. Detta är inget krav för att försäkringen skall gälla men underlättar rent praktiskt i händelse av skada i utlandet.

Ni beställer resebeviset direkt från Europeiska ERV.
Telefon: 0770- 457 971
e-post: info@erv.se  

I princip inte - försäkringsskydd förutsätter nämligen såväl att tidpunkten för tillgreppet kan preciseras som att normal aktsamhet och omsorg iakttagits. En prövning får dock göras i det enskilda fallet. Visar det sig t ex att en anställd tagit utrustningen kan skadan prövas som ett förmögenhetsbrott.

Kyrkoförsäkringen omfattar inte trafikförsäkringspliktiga fordon. Skadorna prövas och regleras istället via personbilarnas respektive trafikförsäkringar.

 

Ja, olycksfallsförsäkringen gäller för en person som enligt villkoret är tillfällig frivillig oavlönad arbetskraft.

Skulle den frivillige i samband med ett av församlingen organiserat hembesök göra sig skyldig till skadeståndsgrundande handling, kan församlingens ansvarsförsäkring vara tillämplig på samma sätt som om en anställd förorsakat skadan trots att inget formellt anställningsförhållande föreligger. Den skadelidande uppfattar ju den frivillige som en företrädare för församlingen.

Anställd och avlönad personal omfattas däremot inte av olycksfallsförsäkringen i sin tjänsteutövning - här gäller istället sedvanlig arbetsskadeförsäkring vilken inte hanteras genom Kyrkans Försäkring.

Ja - alla som deltar i församlingens verksamhet omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller också till förmån för besökare av församlingens kyrkor och fastigheter i allmänhet, även om besökaren inte deltar i någon direkt av församlingen anordnad verksamhet.

Har skadan sin grund i vårdslöshet eller försummelse från församlingens sida omfattas också händelsen av församlingens ansvarsförsäkring. Fördelen med olycksfallsförsäkringen är dock att den gäller direkt och oberoende av prövning huruvida det föreligger ett vållande. Om det framställs ett skadeståndskrav från skadelidande - se frågan om när anmälan om ansvarsskada skall göras.

Ja - alla som deltar i församlingens verksamhet omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller till förmån för besökare av församlingens kyrkor och fastigheter i allmänhet, även om besökaren inte deltar i någon direkt av församlingen anordnad verksamhet.

Har skadan sin grund i vårdslöshet eller försummelse från församlingens sida omfattas också händelsen av församlingens ansvarsförsäkring. Fördelen med olycksfallsförsäkringen är dock att den gäller direkt och oberoende av prövning huruvida det föreligger ett vållande. Om det framställs ett skadeståndskrav från skadelidande - se frågan om när anmälan om ansvarsskada skall göras.

Normalt accepterar vi befintlig låsanordning för kyrkor som är byggda före år 1946. Om det finns särskild anledning kan vi dock ställa högre säkerhetskrav – i så fall ser ni det i ert försäkringsbrev.

Det finns inget krav i villkoret att det ska finnas fungerande åskskydd och överspänningsskydd i kyrkorna. Däremot verkar vi för bra och fungerande skadeförebyggande åtgärder. Kontakta oss gärna för att få råd och tips. Genom att satsa på skadeförebyggande åtgärder kan ni påverka er egen premie. 

När olyckan är framme

Vid egendomsskador skall anmälan göras så snart som möjligt, dock senast 12 månader efter det att den försäkrade får kännedom om skadan. Vänta således inte med att göra anmälan i avvaktan på fakturor etc om ni redan från början ser att skadekostnaden riskerar att överstiga självrisken. 

En tidig skadeanmälan undanröjer inte bara risken för preskription utan begränsar också erfarenhetsmässigt skadekostnaden.

Vid ansvarsskador, då skadeståndskrav riktas mot församlingen eller dess företrädare, är det viktigt att göra en skadeanmälan så tidigt som möjligt. Gör ingen självständig bedömning av situationen och lämna inga utfästelser till kravställaren. Be istället om ett formaliserat krav med enkel redovisning av händelseförloppet och informera om att ni anmäler händelsen till er ansvarsförsäkring för bedömning.

Försäkringen täcker inga egna utfästelser från försäkringstagaren som inte har stöd i skadeståndsrätt och villkor och därför skall sådana utfästelser alltid undvikas.

Skadeförebyggande

Kostnader för larminstallation kan ingå i underlag för ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning. När ett godkänt larm installerats bör detta anmälas till oss och vi lämnar besked om vilken premierabatt som installationen medför.