Runt våra verksamheter finns mycket som kan locka till stöld och inbrott. Inbrott medför ofta avbrott och oönskat merarbete i form av att skador måste repareras, förstört material och verktyg som ska ersättas.

Det är lönsamt att förebygga inbrott och skadegörelse. Det är också viktigt att alla som arbetar inom Svenska kyrkan är säkerhetsmedvetna och vaksamma.

Tjuv som bryter sig in med kofot

En välordnad och välvårdad miljö är mindre utsatt för stöld och skadegörelse.

Klipp och beskär buskar. Samverka med tomtgrannen för att beskära träd och buskar. Ljus och trevlig omgivning uppmuntrar till god ordning.

Förvara allt som kan vara stöldbegärligt så svåråtkomligt som möjligt. Helst inlåsta eller fastlåst.

Försvåra om möjligt obehörig inkörning. Blockera inkörsvägar med exempelvis betongfundament, kraftig låsbar bom, stora stenar eller liknande. Tänk på räddningstjänstens tillträde

Bra belysning på ställen som bedöms utsatta eller är tänkbara angreppsvägar avskräcker. Det är viktigt att armaturer placeras och skyddas så att de inte kan förstöras.

Skydda elkablar så att inkommande elkraft inte kan brytas av obehöriga. Placera om möjligt elskåp inomhus eller gör dem låsbara. Gör eluttag för arbetsmaskiner strömlösa under icke arbetstid så att de inte kan användas av obehöriga.

Dessa lokaler är särskilt utsatta. Förvara maskiner och verktyg i inbrottsskyddande Säkerhetsskåp som är certifierade enligt SSF 3492. Skåpen bör om möjligt bultas fast i golv och väggkonstruktion

Dörrar ska låsas med godkända låsenheter. Alternativt ska dörrar låsas med låsbom och hänglås/hänglåsbeslag enligt avsnitt SSF:s norm för hänglås.
Svagare dörrblad ska förstärkas med 1 mm stålplåt eller med 12 mm plywood. Fönster och andra öppningar som är större än 15x30 cm ska vara försedda med invändigt inkrypningsskydd, exempelvis galler.

Som alternativ till låsning kan fönster skruvas fast med invändiga vinkelstål som fästs med minst 3 träskruvar i fönsterbåge respektive fönsterkarm. Skruvarna bör ha en längd av minst 25 mm.

Förvara maskiner och verktyg i inbrottsskyddande Säkerhetsskåp som är certifierade enligt SSF 3492. Skåpen bör om möjligt bultas fast i golv och väggkonstruktion.

Maskiner och liknande som är svåra att låsa in bör låsas fast med exempelvis kedja och hänglås i lägst SSF klass 3. De bör även döljas så de blir svårupptäckta.

Plocka om möjligt isär stöldbegärlig material och förvara de olika delarna inlåsta på åtskilda platser.

Larmet bör omfatta öppningsskydd på dörrar samt invändigt skydd med rörelsedetektorer. Utlöst larm ska överföras tilllarmcentral för polis/väktarinsats. Larmanläggningen ska installeras av certifierad anläggarfirma.

Strategiskt placerade kameror med inspelningsfunktion eller realtiduppkoppling till larmcentral kan förebygga skadegörelse och stöld. De kan också vara till hjälp vid identifiering av personer, fordon och stulet gods. Ett kameraövervakningssystem måste planeras noga av sakkunnig installatör.

Ronderande yttre och inre bevakning rekommenderas. Visa detta med tydlig skyltning på väl synliga platser.

Upprätta en inventarieförteckning och håll databasen Sacer uppdaterad. Förteckningen bör innehålla uppgifter om fabrikat, typ, tillverkningsnummer, anskaffningsår samt övrig information som kan underlätta identifiering. Särskilt viktigt med dokumentation gällande kulturföremål.