Naturolyckor och klimat

Våra kyrkor har stått i många hundra, hundra år och vi vill att vårt arv lever vidare. I ett förändrat klimat ökar risken för bland annat översvämningar, åska och skogsbränder.
Nedan ger vi lite tips som kan förebygga skada eller begränsa skadan.

Översvämning vid gammal kyrka

I ett klimat med högre temperaturer ökar sannolikheten för torka, vilket i sin tur ökar risken för skogsbränder. Det finns några viktiga faktorer att beakta när det råder torka och brandrisken är påtaglig.

 

Under de torra sommar- och höstmånaderna är risken för bränder i skog och mark som störst.
Riskerna för gräsbränder ökar under våren när gammalt, torrt gräs lätt kan antändas. Under de torra sommar- och höstperioderna ökar i stället risken för skogsbränder. Vädret spelar en avgörande roll för brandens utveckling, och det omgivande landskapet kring era byggnader har också en betydande inverkan. Flera faktorer kan utlösa bränder, inklusive ovarsamhet vid grillning eller bränning av gräs, blixtnedslag eller skogs- och markarbete.

Förutom att skogsbränder orsakar skador som kräver betydande ekonomiska resurser för att återställa, bidrar de även till växthuseffekten. Det beror på den mängd koldioxid och andra växthusgaser som frigörs vid bränder.

Tips för att skydda era byggnader under perioder av värme och torka:
  • Blöt ner marken och hålla den fuktig kring byggnader.
  • Undvik att elda, särskilt om ni har skog i närheten.
  • Använd ej gasolbrännare för ogräsbekämpning.
  • Se till att inte ha brännbart material närmare än en meter från era byggnader.
  • Grilla eller elda inte när det råder eldningsförbud.
  • Växthus, var uppmärksam på att det vid höga temperaturer kan finnas risk för självantändning av material som grillkol eller glas som reflekterar solen.
  • Var försiktig med material som används vid målning eller inoljning, eftersom det kan finnas risk för självantändning.

Översvämningar utgör en allvarlig fara när extremt väder inträffar. Kraftiga regn, snösmältning eller stormar kan snabbt överväldiga områden och orsaka omfattande skador på fastigheter och infrastruktur. Översvämningar kan också leda till ökad risk för sjukdomar. Det är därför avgörande att vara medveten om riskerna, ta förebyggande åtgärder och följa myndigheternas råd.

Vanliga skador vid översvämning:

Översvämning i källare: Vid extrema skyfall kan avloppssystemen bli överbelastade, vilket kan leda till att vatten tränger upp genom avlopp och orsakar översvämningar i källaren.

Utsläpp av orenat avloppsvatten: I vissa fall kan översvämningar resultera i utsläpp av orenat avloppsvatten, vilket utgör en allvarlig hälsorisk och miljöproblem.

Fuktskador: När vatten tränger in i huset ökar risken för fuktskador på väggar, golv och tak. Detta kan leda till skador på byggnadsmaterial och inredning.

Mögel och röta: Fuktskador kan skapa en lämplig miljö för mögel- och rötbildning, vilket kan vara skadligt för både fastighetens struktur och människors hälsa.

Frostskador: På stenfasader kan översvämning och efterföljande frysning orsaka frostskador, vilket kan påverka fasadens integritet.

Som fastighetsägare har du ett ansvar att vidta åtgärder för att skydda byggnader mot översvämningar. Det inkluderar att övervaka och underhålla ledningarna inom din tomtgräns samt fram till förbindelsepunkten, där din fastighets vatten- och avloppsanläggning ansluter till den allmänna anläggningen. Att vidta lämpliga förebyggande åtgärder och ha ett fungerande dräneringssystem kan minska risken för översvämningsskador och skydda byggnaden.

Tips för att undvika skador:

Dräneringssystem: Se till att din fastighet har ett effektivt dräneringssystem som leder bort vatten från byggnadens grund. Detta kan inkludera rännor, stuprör och dräneringsrör. Införskaffa dränkbar pump.

Tätning av källaren: Om din källare är sårbar för översvämningar, överväg att täta den med vattentäta material och se till att fönster och dörrar är korrekt förseglade.

Lyfta elutrustning: Om ni har elektrisk utrustning eller apparater i källaren, se till att de är placerade på en högre plats för att undvika vattenskador.

Flyttbara barriärer: Använd flyttbara barriärer som sandbags eller vattenstopp för att skydda ditt hem om du förutser en översvämningsrisk.

Värdefulla inventarier: Håll värdefulla inventarier och dokument på en högre plats eller i vattentäta behållare så att de inte skadas vid en översvämning.

Följ väderprognoser: Håll er informerade om väderprognoser och varningssignaler för översvämningar. Om en översvämning förutspås, förbered er i förväg genom att flytta sårbara inventarier och evakuera om det är nödvändigt.

Nödplan: Ha en nödplan på plats som inkluderar kontaktinformation och evakueringsrutiner om en översvämning inträffar.


Översvämningar utgör en allvarlig fara när extremt väder inträffar. Kraftiga regn, snösmältning Åskoväder kan verkligen vara en potentiell källa till olika typer av skador, inklusive elektronikskador.

Vanliga skador vid åska och förebyggandetips:

Elektronik: Använda överspänningsskydd och stäng av känslig utrustning vid åska.

Skador i/på byggnader: Direkta blixtnedslag i byggnader kan skada tak, väggar och strukturella komponenter. Korrekt installerade åskledare kan minska risken för sådana skador. Byt ut gammal el.

Bränder: Åska kan orsaka bränder om blixten slår ner i byggnader, träd eller andra brännbara material. För att minska brandrisken bör du ha fungerande åskledare på byggnaden och ta bort brännbart material nära byggnaden.

Strömavbrott: Blixtnedslag kan skada elnätet och orsaka strömavbrott. Skaffa nödströmförsörjning eller en backupgenerator om möjligt, särskilt om verksamheten är beroende av elektricitet för t ex medicinsk utrustning eller andra viktiga funktioner.

För att skydda både byggnaden och inventarier vid åska är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder som att installera åskledare, överspänningsskydd för elektronik, och ha en nödplan på plats för att hantera potentiella konsekvenser av åskoväder.

Att skydda sig mot stormskador är viktigt, särskilt med tanke på det förändrade klimatet som kan öka risken för extremt väder.

Tips för att förebygg och minska risken för stormskador:

Kontrollera taket: Se till att taket är i gott skick genom att inspektera det regelbundet och åtgärda eventuella skador eller läckor. Ett välunderhållet tak är mindre känsligt för stormskador.

Förstärk fönster och dörrar: Installera stormskydd eller förstärk era fönster och dörrar med robusta material för att minska risken för att de krossas av starka vindar eller flygande föremål.

Säkra utomhusföremål: Ta in eller säkra lösa utomhusföremål som trädgårdsmöbler, krukor, och skräpkärl. Starka vindar kan få dessa föremål att bli farliga projektiler.

Rensa takrännor och stuprör: Se till att takrännor och stuprör är fria från löv och skräp. En bra avrinning av vatten minskar risken för översvämning och takskador.

Säkra träd och grenar: Beskär trädgrenar som hänger nära eller över taket. Ta bort sjuka eller döda träd som kan falla i en storm.

Stärk mindre fristående byggander: Se till att de är ordentligt förankrade och konstruerade för att tåla starka vindar.

Ha en nödplan: Skapa en nödplan som inkluderar evakueringsrutiner och kontaktinformation för räddningstjänsten.

Följ väderprognoser: Håll er uppdaterade med väderprognoser och varningar om stormar. Ta varningar på allvar och vidta åtgärder i god tid.

De alltmer frekventa kraftiga skyfallen, som är en följd av klimatförändringarna, ökar risken för översvämningar. Genom att ansvarsfullt hantera vatten kan vi aktivt bidra till att minska potentiella skador i framtiden och skydda vår miljö.

Låga grundvattennivåer innebär en ökad risk för försämrad dricksvattenkvalitet och dessutom kan sänkta grundvattennivåer få allvarliga konsekvenser som sättningsskador på byggnader och skapandet av farliga hålrum under marken, s.k. slukhål, en risk som inte ska underskattas.

I skogsmark kan låga grundvattennivåer torka ut våtmarker, vilket i sin tur ökar risken för omfattande skador vid skogsbränder. Vid kustnära områden kan sänkta grundvattennivåer leda till försaltning, och de som är beroende av egna brunnar kan uppleva vattenbrist.

Tips för att ta hand om vatten på fastigheten:

Stenkistor och dräneringssystem: Se till att regnvatten leds ner i stenkistor eller andra system som fördröjer vatten och möjliggör dess infiltation i marken. Detta bidrar till att höja grundvattennivån och minska belastningen på våra avloppssystem. Som en följd minskar risken för översvämningsskador, och endast nödvändigt vatten går i avloppssystemen.

Separera spillvatten och avloppsvatten: Genom att separera spillvatten och avloppsvatten kan du förebygga baktrycksskador i avloppssystemet, vilket kan minska risken för översvämningar.

Regnvattentunnor: Installera regnvattentunnor för att samla regnvatten från stuprören. Detta vatten kan användas för bevattning av rabatter och trädgårdar. Se till att övervaka tunnans vattennivå för att undvika att den blir för full och att överskottsvatten når husgrunden.

Detta är några exempel på åtgärder som bidrar aktivt till att skydda grundvattnet, minimera risken för översvämningar och för att bevara våra vattenresurser och miljön.