En av de saker vi vurmar för på försäkringsbolaget är systematiskt säkerhets- och brandskyddsarbete. Att vi ute på pastorat, stift och församlingar på ett planerat och strukturerat sätt arbetar för att ha ett bra skydd för våra kyrkor och egendomar. Det skyddar liv, vårt kulturarv och ekonomin.

Systematiskt arbetssätt

Ett gott säkerhets- och brandskyddsarbete behöver bedrivas systematiskt och kontinuerligt och utgå från de risker som finns vilket gör att verksamheten själva behöver agera för att skyddet ska fungera som det är tänkt.

Gällande brandskyddet finns det beskrivet i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd SRVFS 2004:3.

Dokumentation av skyddet

För varje byggnad eller anläggning bör det finnas en dokumentation av brandskyddet som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga.

Inom verksamheten bör det finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation.

Dokumentationens innehåll

Innehållet i dokumentationen styrs av behovet i det enskilda fallet, men som generell vägledning kan nedanstående punkter vara lämpliga att beskriva i en skriftlig dokumentation.

 • Gränsdragningslista i det fall fastighetsägare och verksamhetsutövare är olika parter. Denna klargör respektives ansvarsområden bl.a. gällande brandskyddet.
 • Generell beskrivning av byggnaden. För kyrkor med och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör det kulturhistoriska värdet samt placering av värdefulla inventarier beskrivas.
 • Generell beskrivning av verksamheten och dess risker, gärna via en ritning.
  Ansvarsfördelningen för brandskyddet.
 • Beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder.
 • Förutsättningar för egen personal att utföra en akut insats i byggnaden.
 • Plan för utbildning och övning av egen personal.
 • Underhålls- och kontrollplan för samtliga brandskyddsåtgärder med uppgifter om vem som är ansvarig.
 • Genomförda kontroller av brandskyddsåtgärder.
 • Genomförd utbildning och övning.
 • Rutiner för information till hantverkare, besökare m.fl. som kan påverkas av brandskyddet.
 • Tillstånd för hantering av brandfarlig vara eller explosiv vara.
 • Genomförda och planerade förändringar i organisationen, byggnaden eller verksamheten.
 • Revision av dokumentationen samt vem som ska göra det och hur ofta.