Försäkringsfrågor

Inbrottsförsäkringen förutsätter normalt att någon med våld brutit sig in i en lokal med godkänt inbrottsskydd. Försäkringen kan dock även gälla om tillträde i lokalen skett med nyckel - men bara om nyckeln i sin tur åtkommits genom inbrott i annan lokal som uppfyller motsvarande inbrottsskyddskrav eller i bostad (som uppfyller inbrottsskyddskrav enligt hemförsäkring). Motsvarande gäller om nyckeln åtkommits genom rån.

Nycklar skall således förvaras i låst lokal eller bostad som uppfyller kraven enligt ovan och nycklar som man bär med sig skall förvaras på ett sådant sätt att de inte kan fråntas på annat sätt än genom rån. För Kyrkans Försäkring gäller avseende lokal minst inbrottsskyddsklass 1.

Om en nyckel stjäls genom rån eller genom inbrott i försäkringslokal eller bostad, som uppfyller våra inbrottsskydd, ersätter vi även låsändringar för dörr, port och fönster till den fastighet som nyckeln tillhör.

För Kyrkans Försäkring gäller en självrisk per skadetillfälle.

Ja, tavlan är försäkrad. Försäkringen gäller inte bara på ”angivet försäkringsställe" utan också på annan plats än de försäkringsställen som finns angivna i egendomsförteckningen. Tavlan ska hanteras och förvaras på liknande sätt som på försäkringstället och försäkringen gäller i högst 10 månader. Högsta ersättning är 50 pbb. Kontakta oss om ni behöver höja värdet eller förlänga tiden. Flyttas egendomen utanför Europa ska ni anmäla det till oss.

Under transport ersätter försäkringen skador till ett värde av högst 20 basbelopp.

Mer information finns i informationsbladet "Transport och utställning" på kundsidorna.

Om en församling lånar ett konstverk och hänger upp föremålet i de egna lokalerna, är då konstverket automatiskt försäkrat hos den församling där konstverket hängs upp eller måste någon åtgärd vidtas?

Församlingens egendomsförsäkring inkluderar med automatik också ett skydd för annans egendom då försäkringen omfattar all egendom som försäkringstagaren äger, ansvarar för eller åtagit sig att försäkra. Var således noga med att skriftligt dokumentera vad som ni är överens om. Om konstverket har ett högt värde eller kommer att hänga i församlingens lokaler mer permanent, bör anmäla det till oss.

Viktigt att tänka på är också att gällande säkerhetsföreskrifter följs.

Mer information finns i informationsbladet "Hyrd och lånad egendom" på kundsidorna.

När det gäller lånad eller hyrd egendom så täcker försäkringen också annans egendom under förutsättning att man är ersättningsskyldig för eller att man i skrift åtagit sig att försäkra egendomen. Med detta menas att det med automatik finns ett skydd för egendom som man lånat, hyrt eller i avtal tagit på sig att försäkra. Ibland vill de som hyr ut till exempel kopiatorer och skrivare ha ett intyg på att ni har försäkring. Kontakta oss så ordnar vi det.

Läs mer i informationsbladet "Hyrd och lånad egendom" på kundsidorna.

Nej, det krävs inget särskilt bevis för vare sig deltagare i verksamheten eller anställda. Det kan vara bra att ta med Gruppförsäkringsnumret 830790961. Detta är inget krav för att försäkringen skall gälla men underlättar rent praktiskt i händelse av skada i utlandet.

Mer information finns på informationsbladet "Resa" som ni hittar på kundsidorna.

För utländska gäster som inte har ett försäkringsskydd från sitt hemland kan man teckna till en besöksförsäkring hos Europeiska, ERV.

Kontakta ERV:s Företagssupport på Telefon: 0770 - 457 970 eller se deras hemsida under Företag.

I princip inte - försäkringsskydd förutsätter nämligen såväl att tidpunkten för tillgreppet kan preciseras som att normal aktsamhet och omsorg iakttagits. En prövning får dock göras i det enskilda fallet. Visar det sig t ex att en anställd tagit utrustningen kan skadan prövas som ett förmögenhetsbrott.

Kyrkoförsäkringen omfattar inte trafikförsäkringspliktiga fordon. Skadorna prövas och regleras istället via personbilarnas respektive trafikförsäkringar.

Ja, olycksfallsförsäkringen gäller för en person som enligt villkoret är tillfällig frivillig oavlönad arbetskraft.

Skulle den frivillige i samband med ett av församlingen organiserat hembesök göra sig skyldig till skadeståndsgrundande handling, kan församlingens ansvarsförsäkring vara tillämplig på samma sätt som om en anställd förorsakat skadan trots att inget formellt anställningsförhållande föreligger. Den skadelidande uppfattar ju den frivillige som en företrädare för församlingen.

Anställd och avlönad personal omfattas däremot inte av olycksfallsförsäkringen i sin tjänsteutövning - här gäller istället sedvanlig arbetsskadeförsäkring vilken inte hanteras genom Kyrkans Försäkring.

Läs mer om detta på informationsbladet "Volontärer" på kundsidorna.

Ja - alla som deltar i församlingens verksamhet omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller också till förmån för besökare av församlingens kyrkor och fastigheter i allmänhet, även om besökaren inte deltar i någon direkt av församlingen anordnad verksamhet.

Läs mer i informationsbladet "Olycksfall" på kundsidorna.

Ja - alla som deltar i församlingens verksamhet omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller till förmån för besökare av församlingens kyrkor och fastigheter i allmänhet, även om besökaren inte deltar i någon direkt av församlingen anordnad verksamhet.

Läs mer i informationsbladet "Olycksfall" på kundsidorna.

Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare samt förtroendevalda i tvist som har direkt samband med tjänsten. Vid skattemål gäller den endast för försäkringstagaren. Försäkringen gäller inte för brottsmål. Försäkringen ersätter ombuds- och rättegångskostnader i tvistemål och skattemål som har direkt samband med den försäkrade verksamheten. Självrisken är 50% av ett basbelopp.

Normalt accepterar vi befintlig låsanordning för kyrkor som är byggda före år 1946. Kulturföremål med ett enskilt värde överstigande 50% av prisbasbeloppet skall, då kyrkan står obevakad, alltid förvaras i låst utrymme eller vara fast monterad i vägg, golv eller på fundament fastsatt i vägg eller golv.

 

Vid förvaring på Försäkringsstället gäller krav på skyddsklass 1, om inte högre skyddsklass eller andra säkerhetsföreskrifter anges i försäkringsbrevet eller skriftligt meddelats försäkringstagaren. Dörr, port och lucka i omslutningsytan ska vara låst med en godkänd låsenhet. En godkänd låsenhet består av: - Godkänt lås, godkänd cylinder, godkänt slutbleck och godkänt dörrförstärkningstillbehör, eller - Godkänt hänglås med godkänt hänglåsbeslag, eller - Godkänd låsbom 

Skjutdörr och parskjutdörr har dessutom krav på hakfunktioner, reglar och stålbom och godkänt hänglås i hänglåsklass 3. Lås i dörr ska – på båda sidor om låset – vara förstärkt med ett godkänt dörrförstärkningstillbehör i låsklass 3 i SSF 3522. För port och lucka godtas samma eller likvärdigt utförande som för dörr. Utåtgående dörr ska ha en godkänd bakkantssäkring.

Läs mer i informationsbladet "Låskrav på dörrar och fönster vid inbrott" på Kundsidorna.

Det finns inget krav i villkoret att det ska finnas fungerande åskskydd och överspänningsskydd i kyrkorna. Däremot verkar vi för bra och fungerande skadeförebyggande åtgärder. Kontakta oss gärna för att få råd och tips. Genom att satsa på skadeförebyggande åtgärder kan ni påverka er egen premie.

Vid skada

Vid egendomsskador skall anmälan göras så snart som möjligt, dock senast 12 månader efter det att den försäkrade får kännedom om skadan. Vänta således inte med att göra anmälan i avvaktan på fakturor etc om ni redan från början ser att skadekostnaden riskerar att överstiga självrisken.

En tidig skadeanmälan undanröjer inte bara risken för preskription utan begränsar också erfarenhetsmässigt skadekostnaden.

Vid ansvarsskador, då skadeståndskrav riktas mot församlingen eller dess företrädare, är det viktigt att göra en skadeanmälan så tidigt som möjligt. Gör ingen självständig bedömning av situationen och lämna inga utfästelser till kravställaren. Be istället om ett formaliserat krav med enkel redovisning av händelseförloppet och informera om att ni anmäler händelsen till er ansvarsförsäkring för bedömning.

Försäkringen täcker inga egna utfästelser från försäkringstagaren som inte har stöd i skadeståndsrätt och villkor och därför skall sådana utfästelser alltid undvikas.

Skadeförebyggande

Kostnader för larminstallation kan ingå i underlag för ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning. När ett godkänt larm installerats bör detta anmälas till oss och vi lämnar besked om vilken premierabatt som installationen medför.