På gång i bolaget

Uteliggare på träbänk

Förtydligande gällande Härbärge i kyrkor

Varför säger försäkringsbolagen nej till härbärge med sängplatser i vissa typer av byggnader?

Verksamhet med härbärge för socialt utsatta människor betraktar vi och även de flesta bolag inom försäkringsbranschen som en ökad risk för skada. Och som försäkringsgivare finner vi snabbt att det är en dålig kombination med:

  • Höga värden (såväl ekonomiska som kulturella) och
  • Ökad risk för att skador skall uppstå.

Diakonal verksamhet förekommer och får förekomma brett inom församlingar och pastorat och vi har dragit gränsen vid:

  • Härbärge med organiserade sängplatser inte får förekomma i kyrkor byggda före 1946 eller andra förstarisk försäkrade byggnader höga ekonomiska eller kulturella värden.

Om olyckan skulle vara framme så kan bara en liten skada snabbt bli till extrema kostnader för återställning. Till exempel blir sanering efter att ha använt en handbrandsläckare med pulver i kyrkorummet otroligt kostsam och dyr.

Försäkringsbolagen behöver ta in premie för att täcka den ökade risken för skador och det finner vi inte skäligt att ta ut från våra kunder för det skulle bli väldigt höga premier. Därför säger vi nej för den typen av verksamhet i byggnader med höga värden (ekonomiska och kulturella). Vi anser att pengarna kan användas bättre på annat sätt. Tex hyra mer ändamålsenliga lokaler eller förbättra skyddet i befintliga godkända byggnader.

Försäkringsbolaget får dessutom svårt att få eget försäkringsskydd i form av återförsäkring för den riskökning verksamheten innebär för byggnader med höga värden.

I vilka byggnader får det inte bedrivas härbärge med sängplatser?

Byggnader som är förstariskförsäkrade eller har höga ekonomiska eller kulturella värden får inte bedriva härbärge med sängplatser.

Kan undantag göras så man kan bedriva härbärge med sängplatser i förstariskförsäkrade kyrkor?

Nej, inga undantag görs. Oavsett om försäkringstagaren har gjort egna riskanalyser med riskreducerande åtgärder så gäller gränsdragningen att inget härbärge med organiserade sängplatser i förstatriskförsäkrade byggnader eller andra byggnader med höga ekonomiska eller kulturella värden får förekomma.

Frågan om ”härbärgen med organiserade sängplatser i förstatriskförsäkrade byggnader eller andra byggnader med höga ekonomiska eller kulturella värden” skall få bedrivas i framtiden är större än beslut från bolagets ledning. Detta är ett ägarbeslut i slutändan.

Vill våra ägare att detta skall få bedrivas i kyrkor i framtiden så anpassar försäkringsbolaget försäkringsvillkoret så det blir möjligt. Konsekvenserna av detta blir att denna riskökning måste täckas av premien.

Får det bedrivas i andra byggnader. Var går gränsen och vad gäller?

Härbärge med sängplatser får bedrivas i andra byggnader. Det måste först anmälas till försäkringsbolaget för prövning.

  • Inga sängplatser i förstariskförsäkrade byggnader.
  • Samtliga myndighetskrav skall vara uppfyllda.
  • Övrigt gäller det som framgår i informationsbladet.

Kan man göra något för att få bedriva härbärge i en kyrka?

Vi accepterar inte att man bedriver härbärge med organiserade sängplatser i en förstariskförsäkrad kyrka. Däremot finns det andra byggnader som man kan bedriva verksamheten förutsatt att detta är anmält till försäkringsbolaget och att det har prövats av oss.

Faktaruta

Förstarisk

Förstarisk är en försäkringsform där försäkringstagaren kommit överens med försäkringsbolaget om ett maxbelopp för ersättning vid skada. En förstariskförsäkring täcker upp till det försäkringsbelopp försäkringstagaren valt och skall räcka till att återställa skadan.

Upplysningsplikt

Försäkringstagare är skyldiga att anmäla befintliga och ändring av verksamheter som innebär en riskökning.

Detta för att vi ev kan behöva justera avtalet med försäkringstagaren så att kunden får ett försäkringsskydd som täcker.

Görs inte anmälan enligt upplysningsplikten finns det risk för nedsatt ersättning eller ingen ersättning alls vid skada.