Projekt

Person som släcker brand med handbrandsläckare

Utvärdering av Brandskydd i kyrkor.

För ett tag sedan skickade vi ut en brandskyddsenkät till ett urval bland våra försäkrade kyrkobyggnader. Detta var ett pilotprojekt för att testa vårt analysverktyg för just brandskydd i kyrkor.

Enkäten bestod av ett antal frågor som berörde brandskyddet i kyrkobyggnader. Totalt i pilotprojeketet skickades enkäten ut till 110 olika kyrkobyggnader.

Vi hade en svarsfrekvens på 67% (74 st av 110 st), vilket är ett bra utfall.

Så fungerade enkäten.

Enläten bestod av 13 frågor med olika svarsalternativ. Varje fråga är kopplad till någon av tre övergripande strategier.

  • Förhindra brands uppkomst
  • Begränsa spridning av brand och brandgaser
  • Möjliggöra säkra räddningsinsatser

Varje svar i enkäten ger ett visst värde och detta värde viktas sedan mot ett brandskyddsindex. Ett index som är framtaget av en expertgrupp. Detta brandskyddsindex är ett betyg på byggnadens och verksamhetens gemensamma brandskydd.

Skärmavbild på enkät

Utifrån analyserade enkätsvar kan vi utläsa att det är många kyrkor i urvalsgruppen som har ett bra brandskydd. Sen finns det också flertal kyrkobyggnader som har utvecklingspotential.

Av de 74 svar vi fick in, så låg 28 kyrkobyggnader under medelvärdet i brandskyddsindex.

För de kyrkor som ligger under medelvärdet har vi kunnat utläsa ett antal gemensamma faktorer. Dessa faktorer kommunicerar vi direkt till de deltagande kyrkobyggnaderna.

Kyrkobyggnaderna har rankats efter olika färger för att enkelt utläsa vilka kyrkor som har störst utvecklingspotential.

Enskilda kyrkobyggnader kan sedan plockas ut för en djupare analys för att t.ex. se hur värderingen ökar i poäng beroende på hur vissa parametrar ändras. Exempelvis ändra svaret på frågan "Om personalen i verksamheten har praktisk utbildning i brandsläckning" från svaret NEJ till svaret JA.

Skärmavbild på analysverktyg av brandskydd

Skärmavbild av analysverktyget.

Denna analys är till stor hjälp för oss i vårt riskförebyggande arbete och sammanställning över skyddet i kyrkobyggnaderna. Vi ser nu över utvecklingen av detta analyssystem.

Är ni intresserade av att veta vilken poäng just er kyrka hamnade på är ni varmt välkomna att höra av er till oss, Anders eller Joakim. Kontaktuppgifter finns under kontakt.