Försäkringslösningens utveckling

Kyrkoförsäkring har traditionellt tecknats av varje enskild församling på den lokala försäkringsmarknaden. Varje enskild församling har enskilt förhandlat med försäkringsbolagen på marknaden om sin försäkring.

Efter Katarinabranden 17 maj 1990 uppdagades en rad problem både hos kyrkans enheter och hos försäkringsbolagen. Försäkringsbolagen såg risken för riktigt stora skador och kyrkan såg att det kunde saknas täckning för värden och att det efter branden blev betydligt svårare och dyrare att teckna försäkring. För kyrkans del såg man behovet av att samarbeta inom organisationen kring försäkring.

Branden Katarina kyrka 1990

Foto: DN.se

Inför 1993 gick flera församlingar och samfälligheter på frivillig väg samman i en gemensam upphandling av försäkring.

Efter framgångar med en gemensam upphandling och flera församlingar, samfälligheter och stift anslutna kunde man likt kommuner och stora företag ta steget mot att vara med och dela sina egna risker. Med Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation som företrädare började man 1998 dela risk i ett återförsäkringsupplägg utomlands.

För att hantera och utveckla försäkringslösningen bildades 2004 Kyrkans Försäkring AB. Detta som ett vanligt aktiebolag med ett aktiekapital på 25 Mkr. Alla 200 aktieägare var och är fortfarande delar av Svenska kyrkans organisation.

För att ytterligare skapa värde i form av bästa försäkring till lägsta kostnad ombildades Kyrkans Försäkring AB till försäkringsbolag 2013. Det skapade förutsättningar för att hantera försäkringen direkt i bolaget som kontrolleras av stora delar av Svenska kyrkan.

Från årsskiftet 2015/2016 hanteras huvuddelen av Svenska kyrkans försäkringsbehov i försäkringsbolaget Kyrkans Försäkring AB. Bolaget erbjuder ett heltäckande försäkringsskydd för Svenska kyrkans egendom och verksamhet.

Med full kontroll över försäkringslösningen i ett försäkringsbolag som kontrolleras av stora delar av Svenska kyrkan finns bara ett intresse… bästa försäkring till lägsta kostnad

Detta tillgodoses genom att:

  • skapa bästa kontroll över vad som försäkras
  • att utvärdera den samlade skadestatistiken och rikta skadeförebyggande där det gör mest nytta. Att tillsammans med Svenska kyrkans övriga organisation jobba skadeförebyggande.

En stor del av den premie som betalas av kunderna sätts av för stora skador som inträffar väldigt sällan. Detta görs genom att vi årligen upphandlar återförsäkring på världsmarknaden. Priset beror till stor del på marknadsläget men också på förtroendet för affärens förmåga att stå emot stora skadehändelser. Här är det viktigt och visa på organisationens arbete för att förebygga skadehändelser. I Svenska kyrkans fall ger sådant arbete också ett skydd av den stora delen av det svenska kulturarvet som Svenska kyrkan äger och förvaltar.

Vår försäkringslösning bygger på de behov som finns inom kyrkans verksamhet och erbjuder trygghet och enkelhet med mervärden.

Bild på Kyrkans försäkrings evolution