Olycksfallsförsäkring kan ge ekonomisk ersättning vid personskada för deltagare i försäkringstagarens verksamhet samt för besökare i försäkringstagarens fastigheter. Försäkringen är även giltig, under förutsättning att det kan styrkas, för resa till och från försäkringstagarens verksamhet.

Försäkringen gäller för besökare till samtliga av försäkringstagarens försäkrade fastigheter, vilket till exempel kan omfatta byggnader, kyrkogårdar, och tomter. Den gäller även för körmedlemmar, konfirmander, barn i förskoleverksamhet, gudstjänstbesökare, samt deltagare i annan verksamhet som försäkringstagaren organiserar.

Ersättning lämnas för:
  • Kostnader som uppkommer i samband med olycksfallsskada
  • I samband med olycksfall skadad egendom, till exempel kläder, glasögon och liknande
  • Sveda och värk som uppkommit i samband med olycksfall
  • Ärr som uppkommit i samband med olycksfall
  • Invaliditet och dödsfall som orsakats av olycksfall

Ersättning lämnas inte för:

  • Skada som uppstår vid deltagande i riskfyllda aktiviteter, som t ex bergsklättring, motorsport, dykning, sport med slag och sparkar, offpist och fristilsåkning.
  • Tandskada som uppkommit genom tuggning eller bitning
  • Förlorad arbetsinkomst
  • Egendomsskada utan koppling till personskada, till exempel tappad mobiltelefon eller förstörda kläder

Anställd personal samt boende i försäkringstagarens fastigheter omfattas inte av olycksfallsförsäkringen. De ska istället vara försäkrade genom arbetsgivarens arbetsskadeförsäkring respektive boendes eventuella privata olycksfallsförsäkring.

Vid resor i försäkringstagarens regi gäller särskild reseförsäkring genom Europeiska ERV. Läs mer under rubriken "Tjänstereseförsäkring".

Plåster