En generös tjänsteförsäkring som omfattar sjukdom och olycksfall m.m. för samtliga anställda, förtroendevalda, deltagare i konfirmationsläger, körresor och övriga som reser på uppdrag av försäkringstagaren. Denna försäkring köper Kyrkans Försäkring av Europeiska ERV. Gäller för resor i hela världen.

Vad ersätter försäkringen:
Kostnader för vård utomlands vid sjukdom och olycksfall samt hemresekostnader, dödsfall & invaliditet.
Reseavbrott; merkostnad för hemresa p.g.a nödsituation
Bagageskydd; egendomsskydd med allrisk
Förseningsersättning, bagageförsening, försening av färdmedel, missad avresa
Självriskskydd; i samband med tjänsteresa i egen bil ingår också självriskersättning för bilens försäkring vid skada.
Assistansförsäkring; Trygghet på vägen; gäller vid resa med bil
Ansvarsskydd - privatpersoner; Vid person – eller sakskada
Avbeställningsskydd; Avbeställning av resa p.g.a. olycksfall, akut sjukdom, eller dödsfall och plötslig oförutsedd händelse som gör att man inte kan resa.
Rättsskydd; Privat rättsskyddsförsäkring
Överfallsskydd; Vid personskada Trygghetspaket; Merkostnader vid evakuering ur krigs – och högriskområde. Merkostnader vid förlängd vistelse p.g.a karantän eller naturkatastrof
Ersättning vid kidnappning; 2500 kr/dygn under längst 90 dagar
Kristerapi; Behandling vid akut psykisk kris hos leg. psykolog
Ersättares resa – ny resa; Ersättares resa

Försäkringen ersätter inte:
Vid deltagande i riskfyllda aktiviteter som till exempel; bergsklättring, motorsport, dykning, boxning eller sport med slag och sparkar, sport och idrottstävlingar elller träning på elitnivå.
För olycksfall eller sjukdom, som på ett avgörande sätt, orsakats av att den försäkrade var påverkad av narkotiska medel, sömnmedel eller missbrukat läkemedel.

www.erv.se/foretag/

Logga Europeiska ERV