Projektförsäkring är en flexibel lösning som anpassas efter aktuellt projekt och som kan tecknas av såväl beställaren (så kallad beställarstyrd projektförsäkring) som av entreprenören.

Vi erbjuder en anpassad försäkring till våra kunder genom ett samarbete med Gar-Bo.

I enlighet med byggsektorns standardavtal AB och ABT har entreprenören en försäkringsplikt gentemot beställaren vid utförandet av en entreprenad, såväl under entreprenad- som garantitid. För vissa projekt kan det dock lämpa sig bättre att beställaren tecknar försäkring.

Har ni frågor eller vill veta mer kan ni kontakta vår samarbetspartner direkt.
Lite kortfattad information hittar ni nedan.

Telefon: 010-221 88 00 (Mån-fre 08:00-16:00)
Mail: info@gar-bo.se

Vid tecknande av en projektförsäkring får både entreprenör och beställare full kontroll över och insyn i försäkringsskyddet för projektet, vilka villkor som gäller samt vad kostnaden för försäkringsskyddet.

En projektförsäkring följer dessutom projektet och det finns möjlighet att inkludera sidoentreprenörer, samt försäkra Joint Ventures eller konsortieparter. Då försäkringen gäller under projektets hela entreprenad- och garantitid, innebär denna försäkringslösning också en enklare administration.

Vid tecknande av projektförsäkring går det dessutom att utöka skyddet med särskilda tilläggsomfattningar, till exempel skydd för fel (LEG 3) samt för beställarens avbrott (DSU).

Med en projektförsäkring kan beställaren besluta om försäkringsomfattning och upphandling, med de anlitade parterna som medförsäkrade. Det ger beställaren bättre kontroll över försäkringsskyddet för projektet.

De delar som försäkringen kan innefatta är:

Allriskförsäkring

Projektförsäkring uppfyller BKKs krav på minimiomfattning för allriskförsäkring för entreprenadverksamhet. Försäkringen omfattar dessutom skydd för exempelvis merkostnader för forcering samt för åtkomst- och återställandekostnader.

Ansvarsförsäkring

Projektförsäkring uppfyller BKKs krav på minimiomfattning för ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet och omfattar exempelvis entreprenörens ansvar för miljöskador.

Befintlig egendom (ROT-försäkring)

Ett projekt litet som stort kan utgöra en fareökning på befintlig egendom. Viktigt att alltid kontakta oss och anmäla fareökningar för att inte riskera nedsättning av skadeersättningen i samband med skada på egendom. Egendom som kan tillhöra såväl beställaren som nyttjanderättshavaren.

Byggherreansvarsförsäkring

Projektförsäkring kan utökas till att omfatta byggherrens ansvar för miljöskador enligt 32 kap miljöbalken.

DSU – Avbrottsförsäkring för projekt

Projektförsäkring kan utökas med DSU (Delay in Start-Up). Tillägget skyddar exempelvis beställarens täckningsbidrag om entreprenaden blir försenad till följd av en allriskskada. Det kan också omfatta mer- eller extrakostnader som drabbar beställaren.

LEG 3 - Utökning för fel i arbete eller entreprenad​

Enligt AB och ABT ansvarar entreprenören för att åtgärda såväl fel som skada på entreprenaden som entreprenören har orsakat. Entreprenörens allriskförsäkring undantar dock som standard kostnaden för att åtgärda felet (det s.k. felundantaget). Projektförsäkring kan utökas till att omfatta även kostnaden att åtgärda felet i samband med ersättningsbar skada. Utökningen kallas LEG 3 eller ”Fel i arbete eller entreprenad”.

Kyrka byggställning