Vid en skada är det vanligt att man drabbas av ekonomisk förlust i sin verksamhet till följd av att t ex en byggnad inte kan användas. Alla bolags villkor rymmer därför ett skydd för hyresförlust och extrakostnader för att man ska kunna bedriva verksamheten vidare på alternativt sätt medan det skadade återställs.

  • Kyrkans Försäkring omfattar även en generell avbrottsförsäkring, dvs. ett skydd också för ev. täckningsbidragsbortfall efter skada, exempelvis vid ett skadat krematorium.
  • Försäkringen omfattar även epidemiavbrottsskydd för det fall myndighet ingriper i verksamheter med livsmedelshantering i syfte att hindra spridning av smittsam sjukdom.
Avbrott